Regulamin mójWynajem

Regulamin

 

§1. Postanowienia ogólne

 

Poniższy Regulamin stanowi dokument określający warunki świadczenia usług związanych z udostępnieniem Użytkownikom programu on-line MójWynajem.pl pozwalającego na prowadzenie w sposób samodzielny rozliczeń i dokumentacji księgowej związanych z wynajmem nieruchomości. Postanowienia Regulaminu są dla Użytkownika wiążące od momentu rejestracji w serwisie na stronie www.mojwynajem.pl. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a korzystanie z oferowanych przez serwis usług jest jednoznaczne z jego akceptacją i zawarciem umowy o świadczenie usług przez Rentumi sp. z o.o. na rzecz Użytkownika.

 

§2. Definicje pojęć ujętych w Regulaminie

 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to poniższy Regulamin.

2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy MojWynajem.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w paragrafie 3.

3. Operatorze – rozumie się przez to firmę Rentumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Al. Wyzwolenia 107, 71-432 Szczecin, NIP: 852-262-94-80, REGON: 366778380, e-mail: info@rentumi.pl

4. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z usług serwisu: fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawną, a także każdą inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, której funkcjonowanie zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Cenniku – rozumie się przez to opublikowaną na stronie internetowej Serwisu informację, określającą wysokość opłat za poszczególne usługi świadczone za pośrednictwem serwisu www.mojwynajem.pl. Zmiana wysokości opłat ujętych w cenniku nie jest traktowane, jako zmiana niniejszego Regulaminu.

6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Operatorem umowę na świadczone w Serwisie usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§3. Usługi świadczone w ramach działalności Serwisu MojWynajem.pl

 

1. Operator zobowiązany jest świadczyć na rzecz Użytkownika wymienione w pkt 2 poniżej usługi,, przez okres obowiązywania opłaconego pakietu, a Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia wynikającego z Cennika. Ceny wynikające z Cennika są cenami brutto.

2. Operat świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:

a) moduł nieruchomości (nieruchomości, umowy wynajmu, rozliczanie mediów, wiadomości sms/e-mail do najemców)

b) moduł finanse (należności, wpłaty, zobowiązania, wydatki)

c) moduł ewidencja i podatki (ewidencja podatkowa wg zasad ogólnych bądź ryczałtu, podatek dochodowy wg zasad ogólnych bądź ryczałtu)

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu poprzez:

a) dodanie do niego nowych funkcji i udogodnienia dla Użytkowników

b) zmiany w istniejących funkcjach Serwisu

c) dodawanie usług

4. Serwis służy wyłącznie do wprowadzenia, gromadzenia, porządkowania i przetwarzania danych wprowadzonych przez Użytkowników.

 

§4. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

 

1. Firma Rentumi sp. z o.o., będąca Operatorem Serwisu MojWynajem.pl świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci Internet.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pomocą dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej, połączonego z Internetem w dowolny sposób.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

4.  Do celów rozliczeniowych między Operatorem, a Użytkownikiem zobowiązany jest on do podania zgodnie z prawdą następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer, kod, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail). Zmiana podanych danych wiąże się z koniecznością aktualizacji profilu Użytkownika w Serwisie.

5. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalne, wybrane przez siebie hasło. Użytkownik zobowiązany jest do jego nieujawniania osobom trzecim.

 

§5. Okres świadczenia usług

 

1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokona rejestracji w Serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu na stronie internetowej MojWynajem.pl.

2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp do 2 (dwóch) miesięcy księgowych zgodnie z aktualna ofertą i z cennikiem. Po tym czasie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika. Dzień rejestracji uważa się za dzień rozpoczęcia świadczenie usług na rzecz Użytkownika.

3. Umowa na świadczenie przez Operatora Usług zostaje zawarta na czas określony. Chwilą zawarcia umowy w przedmiocie bezpłatnego dostępu do Serwisu jest moment rejestracji, a przypadku odpłatnego dostępu do Serwisu, nabycie jednego z oferowanych pakietów usług. Okres świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkownika określony jest wykupionym przez

Użytkownika i opłaconym zgodnie z Cennikiem pakietem usług.

4. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, dostęp do serwisu zostanie wyłączony. Jednocześnie wszystkie dane Użytkownika zostaną zachowane. Usunięcie danych nastąpi po 5 latach od ostatniego opłaconego miesiąca lub zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

5. Operator może zaprzestać świadczenia usług w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)  rezygnacja Użytkownika ze świadczonych usług,

b) brak akceptacji Regulaminu Serwisu lub jego zmiany
c) brak płatności za świadczone usługi

d) śmierć Użytkownika – zgłoszona przez następców prawnych

6. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług na rzecz Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) podawanie nieprawdziwych danych

b) naruszenie przez Użytkownika w sposób rażący postanowień Regulaminu Serwisu,

c) naruszenie bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie,

d) podejmowanie czynności mających na celu naruszenie przepisów prawa

e) działanie na szkodę Operatora

W wymienionych powyżej przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszeń od Operatora, traci również możliwość korzystania z Serwisu i logowania się do swojego panelu Użytkownika. Dokonanie opłaty za kolejne miesiące, po stwierdzeniu powyższych naruszeń nie uprawnia do dalszego korzystania z Serwisu.

7. Użytkownik ma prawi do zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych przez Operatora. Nie wyłącza to obowiązku zapłaty za okres obowiązywania umowy, w którym Użytkownik nie korzysta ze świadczonych usług.

 

§6. Płatność za usługi

 

1. Serwis MojWynajem.pl jest serwisem odpłatnym. Korzystanie z usług wiąże się dokonaniem płatności z góry, zgodnie z Cennikiem usług udostępnionym na stronie internetowej Serwisu.
 

2. Każdy nowy Użytkownik może skorzystać z usług bez opłat przez okres 2 (dwóch) miesięcy.

3. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu.

4. Zapłata za usługi świadczone przez Operatora za pomocą serwisu może nastąpić wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Operatora podany każdorazowo w monicie o zapłacie lub w formie płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora tpay.pl.

5. W ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Operatora, wystawi on Użytkownikowi i przekaże drogą elektroniczną fakturę VAT.


§7. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 

1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych najemców Użytkownika przekazywanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:

a)  imię i nazwisko najemcy,

b) dane adresowe najemcy,

c) adres e-mail oraz telefon najemcy.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienia do posiadania oraz przetwarzania  powyższych danych. Ponadto Użytkownik oświadcza, że powyższe dane są zgodne z prawdą, a w zakresie jego uprawnień jest udostępnianie ich innym osobom i podmiotom.

3. Dane powierzone przez Użytkownika Operatorowi używane mogą być wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z punktem 3 Regulaminu. Operator uprawniony zostaje do przekazania powyższych danych podwykonawcom, o ile prawidłowe wykonanie usług przez Operatora tego wymaga.

4. Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników muszą posiadać imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wystawia Operator, do czego umocowanie przekazuje Użytkownik. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora i osoby upoważnione odbywa się zgodnie z Regulaminem oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

5. Użytkownik przekazując dane osobowe najemców Operatorowi przejmuje obowiązek przekazania tym podmiotom informacji zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy

6. Operator  zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu przez Użytkowników danych osobowych, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

7. W przypadku niezapewnienia dostatecznej ochrony danych osobowych Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika. Zakres odpowiedzialności sprowadza się do faktycznie poniesionych przez Użytkownika strat i nie obejmuje utraconych przez niego korzyści.

8. Dane Użytkownika, które zostały wprowadzone do systemu, stanowią wyłącznie jego własność. Jednocześnie operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzonych danych oraz błędne funkcjonowanie systemu w przypadku wprowadzenia danych niezgodnych z prawdą.

9. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych mu danych oraz do nieprzekazywania ich osobom i podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3 i 7.11 i poza przypadkami, kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie danych w celu prawidłowego świadczenia usług.

10. W przypadku rezygnacji z użytkowania serwisu MojWynajem.pl Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych przez okres 5 lat kalendarzowych (poznając od momentu rezygnacji z użytkowania serwisu).  

11. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Rentumi sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 107 celem założenia konta na serwisie https://MojWynajem.pl. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji, zarządzania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz złożenia wniosku o  ich usunięcie z Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak udostępnienia danych uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z serwisu MojWynajem.pl. W powyższym zakresie Operator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Operator zbiera dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia na ich rzecz usług serwisu MojWynajem.pl oraz w celu wystawienia na ich rzecz stosownej faktury VAT, rachunku.

13. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących przesyłania ofert specjalnych i promocyjnych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie.

14. Zbiory danych prowadzone przez Operatora są zwolnione z obowiązku ich rejestracji na podstawie art. 43 ust 1 pkt 8) i 11) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§8. Odpowiedzialność Operatora

1. Operator oświadcza, że podejmuje wszelkie starania i niezbędne czynności do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu pod względem technicznym (dostęp do funkcji Serwisu), formalnym (bieżące dostosowanie Serwisu do zmian prawnych) oraz prawnym.

2. Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikom prywatności i poufności przy korzystaniu przez nich z usług świadczonych przez Operatora.

3. Wszelkie aktualizacje, o których mowa w pkt. 8.1. nie obciążają Użytkownika kosztami dodatkowymi.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika w sposób niewłaściwy z Serwisu, a także:

a) nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia służącego do korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Operatora,

b) nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania na ww. urządzeniach

c) nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu łączności i jakości połączenia z Siecią Internet, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opracowaniu danych, generowanych przez Serwis spowodowane nieprawidłowo wprowadzonymi przez Użytkownika danymi ani inne błędy spowodowane wprowadzeniem przez Użytkownika danymi.

6. Wszelkie reklamacje Użytkownicy Serwisu zgłaszać mogą drogą elektroniczną na adres kontakt@mojwynajem.pl. Operator ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Użytkownika o proponowanym sposobnie jej załatwienia.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie spory formalne i prawne wynikające ze stosunków objętych Regulaminem rozstrzygane będą na drodze sądowej, w sądzie właściwym dla siedziby Operatora. Wskazane ograniczenie do dotyczy sporów z Konsumentem.

9. Korzystanie z Serwisu nie zwalnia Użytkownika z wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych przepisami prawa.

 

§9. Prawo odstąpienia

 

1. W związku z tym, że przedmiotem umowy są treści cyfrowe dostarczane przez Operatora, które to nie są zapisane na materialnym nośniku, a świadczenie usług nią objętych następuje z chwilą rejestracji Użytkownika, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy Prawa konsumenta

 

§10. Zmiany w Regulaminie

 

1. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana może nastąpić w następujących przypadkach:

a) dostosowanie Serwisu i jego Regulaminu bo zmian w obowiązujących przepisach prawnych

b) zmiana funkcjonalności Serwisu

c) zmiana zakresu usług dostępnych w Serwisie

d) zmiany techniczne i/ lub organizacyjne w działaniu Serwisu

e) inne

2.W sytuacji zmiany Regulaminu Operator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie www.mojwynajem.pl oraz drogą elektroniczną.

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od momentu jego akceptacji, która następuje automatycznie po zalogowaniu się do Serwisu.

4. W przypadku zmiany regulaminu wpływającej na prawa lub obowiązki Użytkownika ma on prawo w terminie 14dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu odstąpić od zawartej umowy żądając zwrotu uiszczonej ceny proporcjonalnie do okresu, od którego to odstępuje.